Όροι Χρήσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ TOY PAREARADIO.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το parearadio.gr (Ιδιωτική Επιχείρηση με επωνυμία Τζανέτος Δημήτριος) σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση προϊόντος ή παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με το parearadio.gr, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με το parearadio.gr, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει το parearadio.gr και από πού

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ,ΔΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ημερομηνία  γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές η σε επικοινωνία μαζί σας, μέσω των κοινωνικών δικτύων (Social Media).

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές η σε επικοινωνία μαζί σας, μέσω των κοινωνικών δικτύων (Social Media).

γ) Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασής (-εών) σας με το parearadio.gr και τη χρήση των προϊόντων που σας έχουν χορηγηθεί ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί.

δ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ε) Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών του parearadio.gr (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses), δεδομένα τοποθεσίας ή άλλα επιγραμμικά (online) αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτών.

ζ) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων του parearadio.gr, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις.

η) Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του parearadio.gr.

Για τα δεδομένα α-η που συλλέγονται από τα αρχεία που τηρούνται από την εταιρεία  ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (διεύθυνση έδρας: Κορωπί Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: 6977 652 322, ιστότοπος: www.parearadio.gr), η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας και στον ανωτέρω ιστότοπο.

2. Γιατί συλλέγει το parearadio.gr τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται;

α) Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με το parearadio.gr.

β) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και  υπηρεσιών που σας παρέχει το parearadio.gr (π.χ. ευκαιρίες χρήσης, προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, κληρώσεις, προσφορές, ενημερωτικά δελτία νέες παραλαβές κ.λπ.), για τη βελτίωση αυτών, καθώς και για την αποστολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τα προϊόντα και τις παρεχόμενες από το parearadio.gr υπηρεσίες, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησής σας από το parearadio.gr.

γ). Με τη συγκατάθεσή σας.

Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των υπό δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Το parearadio.gr είναι εξουσιοδοτημένo(η) ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι του parearadio.gr οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί το parearadio.gr τα δεδομένα σας

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση ή συναλλαγή με το parearadio.gr, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης το parearadio.gr δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση η ανάλογη παραγγελία με το parearadio.gr τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

3. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α)  Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β)  Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ)  Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ)  Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε)  Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

  1. Τα υπό γ, δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.
  2. ii.  Το parearadio.gr έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

ζ)  Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Πώς προστατεύει το parearadio.gr τα προσωπικά σας δεδομένα

Το parearadio.gr εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

5. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στη Διεύθυνση Αναπαύσεως 22, 350 01 Μαλεσίνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@parearadio.gr. Το parearadio.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή.

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Το Έντυπο Ενημέρωσης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του parearadio.gr στην ηλεκτρονική δ/νση www.parearadio.gr και διατίθεται και από τα καταστήματά του(ης).

Λέξεις κλειδιά όροι χρήσης, όροι χρήσης parearadio,

Διαχειριστής 21, Σεπτεμβρίου 2018 18:51